Tivibu Turkey USA UK SKY Atlantic Germany Italy

Tivibu Turkey USA UK SKY Atlantic Germany Italy

Tivibu Turkey USA UK SKY Atlantic Germany Italy #EXTINF:-1,Das Erste-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6774.ts
#EXTINF:-1,ZDF
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/2414.ts
#EXTINF:-1,WDR HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12104.ts
#EXTINF:-1,RTL-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/9198.ts
#EXTINF:-1,RTL PLUS HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/11972.ts
#EXTINF:-1,RTL 2 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6756.ts
#EXTINF:-1,Super RTL HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6728.ts
#EXTINF:-1,Sixx HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/11979.ts
#EXTINF:-1,Prosieben-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6757.ts
#EXTINF:-1,Sat 1-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6751.ts
#EXTINF:-1,Sat 1 Gold-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6750.ts
#EXTINF:-1,VOX HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/2400.ts
#EXTINF:-1,Pro 7 Fun HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/11974.ts
#EXTINF:-1,Pro 7 Max-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6758.ts
#EXTINF:-1,Kabel 1 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/11975.ts
#EXTINF:-1,Kabel 1 Classic HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/11976.ts
#EXTINF:-1,Kabel 1 Doku HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/11977.ts
#EXTINF:-1,Tele 5 TV HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/11984.ts
#EXTINF:-1,Arte HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12106.ts
#EXTINF:-1,SWR HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/2404.ts
#EXTINF:-1,3Sat HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12105.ts
#EXTINF:-1,NDR HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12107.ts
#EXTINF:-1,ORF 1 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/11981.ts
#EXTINF:-1,ORF 2 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/11982.ts
#EXTINF:-1,ORF 3 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/11983.ts
#EXTINF:-1,RTL YOU HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/11973.ts
#EXTINF:-1,Zee one HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12001.ts
#EXTINF:-1,N-TV HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/11980.ts
#EXTINF:-1,N24 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/2419.ts
#EXTINF:-1,Euronews-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/2403.ts
#EXTINF:-1,Phoenix HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12009.ts
#EXTINF:-1,TV Aktuell
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/2412.ts
#EXTINF:-1,Muenchen TV
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/2418.ts
#EXTINF:-1,Light Channel TV-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/2410.ts
#EXTINF:-1,Joiz
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/2411.ts
#EXTINF:-1,--- [ DEUTSCHLAND SKY FILM ] ---
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12115.ts
#EXTINF:-1,SKY 1 HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12101.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6739.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema +1 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6741.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema +24 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6740.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Family HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/7283.ts
#EXTINF:-1,Action HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6778.ts
#EXTINF:-1,Sky Action-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6749.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Emotion-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6738.ts
#EXTINF:-1,Sky Hits HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6737.ts
#EXTINF:-1,Sky Nostalgie HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6735.ts
#EXTINF:-1,Kinowelt TV HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/11996.ts
#EXTINF:-1,Heimat Kanal-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6766.ts
#EXTINF:-1,MGM HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6764.ts
#EXTINF:-1,TNT Comedy HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6727.ts
#EXTINF:-1,TNT Serie HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6724.ts
#EXTINF:-1,TNT Film-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6726.ts
#EXTINF:-1,TNT Glitz HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6725.ts
#EXTINF:-1,RTL Passion-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6752.ts
#EXTINF:-1,RTL Nitro HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6753.ts
#EXTINF:-1,RTL Living-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6754.ts
#EXTINF:-1,RTL Crime-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6755.ts
#EXTINF:-1,FOX HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/11987.ts
#EXTINF:-1,E! Entertainm. HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6768.ts
#EXTINF:-1,Servus TV HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/2409.ts
#EXTINF:-1,Welt der Wunder TV
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/2413.ts
#EXTINF:-1,Fox-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6767.ts
#EXTINF:-1,Sky Atlantic-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6748.ts
#EXTINF:-1,Sky Atlantic HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6747.ts
#EXTINF:-1,Sky Atlantic +1 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/2416.ts
#EXTINF:-1,AXN HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/2747.ts
#EXTINF:-1,13th Street HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/2415.ts
#EXTINF:-1,13TH Street-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6779.ts
#EXTINF:-1,Sky SyFy HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6730.ts
#EXTINF:-1,Sony HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/11988.ts
#EXTINF:-1,Sat 1 Emotions HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/11978.ts
#EXTINF:-1,ATV HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/11985.ts
#EXTINF:-1,Sky Krimi-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6736.ts
#EXTINF:-1,Universal HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6723.ts
#EXTINF:-1,TLC HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/11986.ts
#EXTINF:-1,--- [ UNTERHALTUNG ] ---
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12116.ts
#EXTINF:-1,Spiegel Geschichte HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12103.ts
#EXTINF:-1,Spiegel Wissen TV HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12102.ts
#EXTINF:-1,SKY ARTS HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/11994.ts
#EXTINF:-1,Sonnenklar TV HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/11997.ts
#EXTINF:-1,History HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/2401.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6763.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6762.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo Wild-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6761.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo Wild HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6760.ts
#EXTINF:-1,Discovery HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6772.ts
#EXTINF:-1,Animal Planet HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12005.ts
#EXTINF:-1,Discovery-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6773.ts
#EXTINF:-1,History Channel HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12004.ts
#EXTINF:-1,National Geographic HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12002.ts
#EXTINF:-1,Anixe HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12007.ts
#EXTINF:-1,DMAX HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12008.ts
#EXTINF:-1,MTV Germany HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/11990.ts
#EXTINF:-1,Deluxe Music HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/11992.ts
#EXTINF:-1,--- [ DEUTSCHLAND KIDS ] ---
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12114.ts
#EXTINF:-1,Junior-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6765.ts
#EXTINF:-1,Nick Jr-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6759.ts
#EXTINF:-1,Disney Cinemagic HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6769.ts
#EXTINF:-1,Disney XD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6770.ts
#EXTINF:-1,Disney Junior HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6771.ts
#EXTINF:-1,Cartoon Network-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6775.ts
#EXTINF:-1,Boomerang-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6777.ts
#EXTINF:-1,Disney Channel HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/11999.ts
#EXTINF:-1,KIKA HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/11998.ts
#EXTINF:-1,--- [ DEUTSCHLAND SPORT ] ---
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12113.ts
#EXTINF:-1,Motorvision HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12011.ts
#EXTINF:-1,Austria 24 TV-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/2402.ts
#EXTINF:-1,Eurosport 1 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/9197.ts
#EXTINF:-1,Eurosport Extra
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12017.ts
#EXTINF:-1,Eurosport 2 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12018.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Austria-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6731.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport News HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/7969.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 1-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6734.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 1 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6733.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 2-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6732.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 2 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/7970.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 3 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/7972.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 4 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12096.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 5 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/7973.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 6 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12097.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 7 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12098.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 8 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/7971.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 9 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12099.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 10 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12100.ts
#EXTINF:-1,Sky Bundesliga 1 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6746.ts
#EXTINF:-1,Sky Bundesliga 2 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6745.ts
#EXTINF:-1,Sky Bundesliga 3 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12108.ts
#EXTINF:-1,Sky Bundesliga 4 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12109.ts
#EXTINF:-1,Sky Bundesliga 5 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6744.ts
#EXTINF:-1,Sky Bundesliga 6 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6743.ts
#EXTINF:-1,Sky Bundesliga 7 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6742.ts
#EXTINF:-1,Sky Bundesliga 8 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12110.ts
#EXTINF:-1,Sky Bundesliga 9 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12111.ts
#EXTINF:-1,Sky Bundesliga 10 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12112.ts
#EXTINF:-1,--- [ FILM CLUB ] ---
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12117.ts
#EXTINF:-1,Film Club 1 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12012.ts
#EXTINF:-1,Film Club 2 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12013.ts
#EXTINF:-1,Film Club 3 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12014.ts
#EXTINF:-1,Film Club 4 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12015.ts
#EXTINF:-1,Film Club 5 HD-SKY Germany
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12016.ts
#EXTINF:-1,ITALY Rai 1 Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/1.ts
#EXTINF:-1,ITALY Rai 1 HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/9126.ts
#EXTINF:-1,ITALY Rai 2 Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/2.ts
#EXTINF:-1,ITALY Rai 2 HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/9127.ts
#EXTINF:-1,ITALY Rai 3 Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/3.ts
#EXTINF:-1,ITALY Rai 3 HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/9128.ts
#EXTINF:-1,ITALY Rete 4 HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/4.ts
#EXTINF:-1,ITALY Canale 5 Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/5.ts
#EXTINF:-1,ITALY Canale 5 HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/9129.ts
#EXTINF:-1,ITALY Italia 1 Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/6.ts
#EXTINF:-1,ITALY Italia 1 HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/9130.ts
#EXTINF:-1,ITALY La7 Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/12.ts
#EXTINF:-1,ITALY RSI La1 Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/9.ts
#EXTINF:-1,ITALY RSI La2 Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/10.ts
#EXTINF:-1,ITALY --- [ TOP ITALIA SD ] ---
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/7158.ts
#EXTINF:-1,ITALY Rai 1
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/7149.ts
#EXTINF:-1,ITALY Rai 2
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/7150.ts
#EXTINF:-1,ITALY Rai 3
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/7151.ts
#EXTINF:-1,ITALY Rete 4
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/7152.ts
#EXTINF:-1,ITALY Canale 5
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/7153.ts
#EXTINF:-1,ITALY Italia 1
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/7154.ts
#EXTINF:-1,ITALY Rai 4
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/7155.ts
#EXTINF:-1,ITALY Rai 5
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8033.ts
#EXTINF:-1,ITALY RSI La1
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/7156.ts
#EXTINF:-1,ITALY RSI La2
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/7157.ts
#EXTINF:-1,ITALY --- [ CINEMA ] ---
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/14.ts
#EXTINF:-1,ITALY Mosaico Sky Cinema
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8604.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Uno Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/7686.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Uno HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/15.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Uno +1 HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/16.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Uno +24 Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/17.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Uno +24 HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/9071.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Christmas Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8359.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Christmas HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/18.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Christmas +1 HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/4755.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Family Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8369.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Family HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/19.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Family +1 HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/417.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Passion Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8370.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Passion HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/20.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Passion +1 HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/4757.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Comedy Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8360.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Comedy HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/21.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Comedy +1 HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/4756.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Cult Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8373.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Cult HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/22.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Cult +1 HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/4758.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Max Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8358.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Max HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/23.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Max +1 HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/421.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Classics Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8372.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Classics HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/274.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Classics +1 HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/4759.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky 3D
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/289.ts
#EXTINF:-1,ITALY --- [ CINEMA SD ] ---
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/3810.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Uno
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/1642.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Uno +1
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/1643.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Uno +24
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/1644.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Christmas
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/1645.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Christmas +1
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8092.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Family
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/1646.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Family +1
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/1652.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Passion
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/1647.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Passion +1
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8094.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Comedy
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/1648.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Comedy +1
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8093.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Cult
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/1649.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Cult +1
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8095.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Max
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/1650.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Max +1
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/1653.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Classics
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/1651.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Cinema Classics +1
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8096.ts
#EXTINF:-1,ITALY --- [ PS Live ] ---
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/7408.ts
#EXTINF:-1,ITALY PS Live 1 [I Griffin]
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/7406.ts
#EXTINF:-1,ITALY PS Live 2 [Futurama]
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/7409.ts
#EXTINF:-1,ITALY PS Live 3 [Peppa Pig]
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/7974.ts
#EXTINF:-1,ITALY PS Live 4 [Masha e Orso]
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/10241.ts
#EXTINF:-1,ITALY PS Musica Live
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/7510.ts
#EXTINF:-1,ITALY --- [ INTRATTENIMENTO ] ---
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/24.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Uno Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8361.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Uno HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/25.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Uno +1 HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/1655.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Atlantic Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8356.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Atlantic HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/26.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Atlantic +1 HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/1099.ts
#EXTINF:-1,ITALY Fox Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8357.ts
#EXTINF:-1,ITALY Fox HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/27.ts
#EXTINF:-1,ITALY Fox +1 HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/418.ts
#EXTINF:-1,ITALY Fox Life Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8704.ts
#EXTINF:-1,ITALY Fox Life HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/28.ts
#EXTINF:-1,ITALY Fox Life +1 HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/1786.ts
#EXTINF:-1,ITALY Fox Crime Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8705.ts
#EXTINF:-1,ITALY Fox Crime HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/29.ts
#EXTINF:-1,ITALY Fox Crime Mystery
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/10611.ts
#EXTINF:-1,ITALY Fox Crime +1 HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/419.ts
#EXTINF:-1,ITALY Fox Comedy Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8706.ts
#EXTINF:-1,ITALY Fox Comedy HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/30.ts
#EXTINF:-1,ITALY Fox Comedy +1 HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/4547.ts
#EXTINF:-1,ITALY Fox Animation Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8707.ts
#EXTINF:-1,ITALY Fox Animation HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/31.ts
#EXTINF:-1,ITALY Fox Animation +1 HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/4553.ts
#EXTINF:-1,ITALY Comedy Central Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/9116.ts
#EXTINF:-1,ITALY Comedy Central HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/34.ts
#EXTINF:-1,ITALY Comedy Central +1
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/4615.ts
#EXTINF:-1,ITALY E! Entertainment
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/35.ts
#EXTINF:-1,ITALY Paramount Channel HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/2354.ts
#EXTINF:-1,ITALY Paramount Channel +1 HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8089.ts
#EXTINF:-1,ITALY MTV Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8864.ts
#EXTINF:-1,ITALY MTV HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8865.ts
#EXTINF:-1,ITALY cielo Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/9123.ts
#EXTINF:-1,ITALY cielo HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/36.ts
#EXTINF:-1,ITALY cielo +1 HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8087.ts
#EXTINF:-1,ITALY Blaze Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8592.ts
#EXTINF:-1,ITALY Blaze HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8456.ts
#EXTINF:-1,ITALY Blaze +1 HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8458.ts
#EXTINF:-1,ITALY MAN | GA
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/109.ts
#EXTINF:-1,ITALY MAN | GA +1
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/4761.ts
#EXTINF:-1,ITALY Ginx eSports HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/10612.ts
#EXTINF:-1,ITALY GIALLO
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/37.ts
#EXTINF:-1,ITALY LEI Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8708.ts
#EXTINF:-1,ITALY LEI HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/38.ts
#EXTINF:-1,ITALY Real Time Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/9124.ts
#EXTINF:-1,ITALY Real Time HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/40.ts
#EXTINF:-1,ITALY Real Time +1
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/1713.ts
#EXTINF:-1,ITALY Dove TV Full HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/9141.ts
#EXTINF:-1,ITALY Dove TV HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/9142.ts
#EXTINF:-1,ITALY laeffe
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/41.ts
#EXTINF:-1,ITALY TV2000
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/42.ts
#EXTINF:-1,ITALY La5
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/11.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sposa TV HD
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/7525.ts
#EXTINF:-1,ITALY --- [ INTRATTENIMENTO SD ] ---
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/3811.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Uno
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/1751.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Uno +1
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/1750.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Atlantic
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/1753.ts
#EXTINF:-1,ITALY Sky Atlantic +1
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/1752.ts
#EXTINF:-1,ITALY Fox
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/1759.ts
#EXTINF:-1,ITALY Fox +1
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/7422.ts
#EXTINF:-1,ITALY Fox Life
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/1754.ts
#EXTINF:-1,ITALY Fox Life +1
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8068.ts
#EXTINF:-1,ITALY Fox Crime
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/1756.ts
#EXTINF:-1,ITALY Fox Crime +1
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8067.ts
#EXTINF:-1,ITALY Fox Comedy
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/1757.ts
#EXTINF:-1,ITALY Fox Comedy +1
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/4548.ts
#EXTINF:-1,ITALY Fox Animation
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/1758.ts
#EXTINF:-1,ITALY Fox Animation +1
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/4554.ts
#EXTINF:-1,ITALY Paramount Channel
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/4436.ts
#EXTINF:-1,ITALY Paramount Channel +1
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8090.ts
#EXTINF:-1,ITALY cielo
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/1760.ts
#EXTINF:-1,ITALY Real Time
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/9125.ts
#EXTINF:-1,ITALY cielo +1
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8088.ts
#EXTINF:-1,ITALY Blaze
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8457.ts
#EXTINF:-1,ITALY Blaze +1
http://panelsystem.ru:2086/live/eziobenni/CVgVduzF/8459.ts
#EXTINF:-1,USA AMC HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11638.ts
#EXTINF:-1,USA BEIN SPORTS USA HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11650.ts
#EXTINF:-1,USA BLOOMBERG HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11632.ts
#EXTINF:-1,USA BRAVO HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11615.ts
#EXTINF:-1,USA CBS
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11624.ts
#EXTINF:-1,USA  CBS 2
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11623.ts
#EXTINF:-1,USA CINEMAX ACTIONMAX EAST
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11614.ts
#EXTINF:-1,USA CINEMAX MOREMAX
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11610.ts
#EXTINF:-1,USA CNBC HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11611.ts
#EXTINF:-1,USA CNN HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11617.ts
#EXTINF:-1,USA CW HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11622.ts
#EXTINF:-1,USA DISCOVERY
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11643.ts
#EXTINF:-1,USA DISCOVERY ID XTRA HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11642.ts
#EXTINF:-1,USA DISCOVERY SCIENCE HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11640.ts
#EXTINF:-1,USA DISCOVERY SHOWCASE HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11641.ts
#EXTINF:-1,USA E! HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11635.ts
#EXTINF:-1,USA ESPN 2 HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11633.ts
#EXTINF:-1,USA ESPN HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11634.ts
#EXTINF:-1,USA FOX
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11639.ts
#EXTINF:-1,USA FOX NEWS
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11608.ts
#EXTINF:-1,USA FOX SPORT 2 HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11653.ts
#EXTINF:-1,USA FOXSPORTS 1 HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11655.ts
#EXTINF:-1,USA HBO
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11631.ts
#EXTINF:-1,USA HBO COMEDY
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11629.ts
#EXTINF:-1,USA HBO FAMILY
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11627.ts
#EXTINF:-1,USA HBO SIGNATURE
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11626.ts
#EXTINF:-1,USA HBO ZONE
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11613.ts
#EXTINF:-1,USA NBA
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11645.ts
#EXTINF:-1,USA NBC GOLF HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11652.ts
#EXTINF:-1,USA NBC SPORTS HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11667.ts
#EXTINF:-1,USA SHOWTIME WEST
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11630.ts
#EXTINF:-1,USA SPIKE HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11649.ts
#EXTINF:-1,USA SPORTS NET ONE
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11648.ts
#EXTINF:-1,USA SPORTS NIGHT
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11647.ts
#EXTINF:-1,USA SPORTSNET ONTARIO HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11646.ts
#EXTINF:-1,USA SYFY HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11609.ts
#EXTINF:-1,USA TNT HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11636.ts
#EXTINF:-1,USA TSN 1
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11660.ts
#EXTINF:-1,USA TSN 2
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11659.ts
#EXTINF:-1,USA TSN 3
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11658.ts
#EXTINF:-1,USA TSN 4
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11657.ts
#EXTINF:-1,USA TSN 5
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11656.ts
#EXTINF:-1,USA WILLOW CRICKET HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11651.ts
#EXTINF:-1,USA WORLD FASHION HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11620.ts
#EXTINF:-1,USA WWE
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/11619.ts
#EXTINF:-1,-----▼|UK| CHAINES UK |UK|▼-----
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/1114.ts
#EXTINF:-1,SKY UK ITV 1 FHD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14490.ts
#EXTINF:-1,SKY UK ITV 1*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14489.ts
#EXTINF:-1,SKY UK ITV 2 HD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14488.ts
#EXTINF:-1,SKY UK ITV 2*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14487.ts
#EXTINF:-1,SKY UK ITV 3 HD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14486.ts
#EXTINF:-1,SKY UK ITV 3*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14485.ts
#EXTINF:-1,SKY UK ITV 4  FHD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14484.ts
#EXTINF:-1,SKY UK ITV 4*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14483.ts
#EXTINF:-1,SKY UK ITV BE*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14482.ts
#EXTINF:-1,SKY UK ITV ENCORE*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14481.ts
#EXTINF:-1,SKY UK MORE 4*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14454.ts
#EXTINF:-1,SKY UK CHANNEL 4 FHD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14479.ts
#EXTINF:-1,SKY UK CHANNEL 4 HD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14480.ts
#EXTINF:-1,SKY UK CHANNEL 5 FHD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14478.ts
#EXTINF:-1,SKY UK RTE ONE FHD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14473.ts
#EXTINF:-1,SKY UK RTE ONE*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14472.ts
#EXTINF:-1,SKY UK RTE TWO*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14471.ts
#EXTINF:-1,SKY UK 5 USA*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14462.ts
#EXTINF:-1,SKY UK BBC1 FHD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14498.ts
#EXTINF:-1,SKY UK BBC 1*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14497.ts
#EXTINF:-1,SKY UK BBC2 FHD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14496.ts
#EXTINF:-1,SKY UK BBC 2*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14495.ts
#EXTINF:-1,SKY UK CBBC HD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14494.ts
#EXTINF:-1,SKY UK CBBC *
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14493.ts
#EXTINF:-1,SKY UK BBC4 FHD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14492.ts
#EXTINF:-1,SKY UK BBC 4*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14491.ts
#EXTINF:-1,SKY UK  E4 UK*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14463.ts
#EXTINF:-1,******** ENTERTAINMENT UK ********
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14500.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY ONE*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14470.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY TWO*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14469.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY LIVING*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14468.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY ART 1*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14465.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SYFY*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14466.ts
#EXTINF:-1,SKY UK E!*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14457.ts
#EXTINF:-1,SKY UK TCM
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/4734.ts
#EXTINF:-1,SKY UK CBS ACTION FHD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14444.ts
#EXTINF:-1,SKY UK CBS DRAMA FHD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14443.ts
#EXTINF:-1,SKY UK CBS REALITY FHD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14442.ts
#EXTINF:-1,SKY UK COMEDY CENTRAL*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14459.ts
#EXTINF:-1,SKY UK TG4*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14453.ts
#EXTINF:-1,SKY UK TV3*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14452.ts
#EXTINF:-1,SKY UK DAVE*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14458.ts
#EXTINF:-1,SKY UK COLORS*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14460.ts
#EXTINF:-1,SKY UK GOLD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14474.ts
#EXTINF:-1,SKY UK LONDON LIVE FHD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14455.ts
#EXTINF:-1,SKY UK PICK TV*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14424.ts
#EXTINF:-1,SKY UK REALLY*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14423.ts
#EXTINF:-1,SKY UK YESTERDAY*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14385.ts
#EXTINF:-1,******** MOVIES UK ********
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14499.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY MOVIES PREMIERE*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14433.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY MOVIES FAMILY*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14432.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY MOVIES ACTION AND ADVENTURE*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14430.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY MOVIES COMEDY*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14431.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY MOVIES DISNEY*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14429.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY MOVIES DRAMA & ROMANCE*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14428.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY MOVIES SCI-FI & HORROR*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14427.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY MOVIES SELECT*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14434.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY MOVIES THRILLER*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14426.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY MOVIES MONSTERS
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/2258.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY ATLANTIC*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14467.ts
#EXTINF:-1,SKY UK TRUE MOVIES  1 FHD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14477.ts
#EXTINF:-1,SKY UK TRUE MOVIES 1*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14476.ts
#EXTINF:-1,SKY UK TRUE MOVIES 2*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14475.ts
#EXTINF:-1,SKY UK UNIVERSAL
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/2255.ts
#EXTINF:-1,******** SPORT UK *********
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/6550.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY SPORTS NEWS*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14422.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY SPORTS NEWS**
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14421.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY SPORTS MAIN EVENTS HD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14419.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY SPORTS MAIN EVENTS*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14418.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY SPORT MAIN EVENTS**
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14420.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY SPORTS ACTION HD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14414.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY SPORT ACTION*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14413.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY SPORT CRICKET HD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14417.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY SPORTS CRICKET*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14415.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY SPORTS CRICKET**
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14416.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY SPORTS F1 HD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14407.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY SPORTS F1*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14406.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY SPORTS FOOTBALL HD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14408.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY SPORTS GOLF HD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14411.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY SPORTS GOLF*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14412.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY SPORTS PREMIERE LEAGUE*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14409.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY SPORTS PREMIERE LEAGUE HD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14410.ts
#EXTINF:-1,SKY UK PREMIER SPORTS*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14404.ts
#EXTINF:-1,SKY UK PREMIERE SPORTS**
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14405.ts
#EXTINF:-1,SKY UK LIVERPOOL FC*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14395.ts
#EXTINF:-1,SKY UK MAN UTD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14394.ts
#EXTINF:-1,SKY UK CHELSEA TV*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14396.ts
#EXTINF:-1,SKY UK MOTORSPORT TV*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14393.ts
#EXTINF:-1,SKY UK RACING UK*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14392.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SETANTA SPORTS*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14403.ts
#EXTINF:-1,SKY UK ESPN*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14391.ts
#EXTINF:-1,SKY UK EUROSPORT 1*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14398.ts
#EXTINF:-1,SKY UK EUROSPORT 2*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14397.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY SPORTS 1 HD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/15534.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY SPORTS 1*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/15535.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY SPORTS 2 HD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/15532.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY SPORTS 2*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/15533.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY SPORTS 3 HD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/15530.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY SPORTS 3*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/15531.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY SPORTS 4 HD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/15528.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY SPORTS 4*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/15529.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY SPORTS 5 HD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/15526.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY SPORTS 5*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/15527.ts
#EXTINF:-1,SKY UK BT SPORT EUROPE*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14402.ts
#EXTINF:-1,SKY UK BT SPORT 1*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14401.ts
#EXTINF:-1,SKY UK BT SPORT 2*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14400.ts
#EXTINF:-1,SKY UK BT SPORT 3*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14399.ts
#EXTINF:-1,SKY UK BOX NATION*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14464.ts
#EXTINF:-1,******** CULTURE UK *********
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14501.ts
#EXTINF:-1,SKY UK DISCOVERY CHANNEL*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14440.ts
#EXTINF:-1,SKY UK DISCOVERY HISTORY*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14439.ts
#EXTINF:-1,SKY UK DISCOVERY HISTORY
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/2250.ts
#EXTINF:-1,SKY UK DISCOVERY TURBO UK*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14438.ts
#EXTINF:-1,SKY UK DISCOVERY CI
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/2249.ts
#EXTINF:-1,SKY UK DISCOVERY
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/4748.ts
#EXTINF:-1,SKY UK DISCOVERY SCIENCE
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/4749.ts
#EXTINF:-1,SKY UK NATIONAL GEOGRAPHIC*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14425.ts
#EXTINF:-1,SKY UK NATIONAL GEOGRAPHIC WILD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14441.ts
#EXTINF:-1,SKY UK FINE LIVING NETWORK FHD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14437.ts
#EXTINF:-1,SKY UK HOME*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14456.ts
#EXTINF:-1,SKY UK ALIBI*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14461.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY GOOD FOOD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14435.ts
#EXTINF:-1,SKY UK GOOD FOOD  1
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/7578.ts
#EXTINF:-1,SKY UK FOOD NETWORK*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14436.ts
#EXTINF:-1,********* MUSIC UK *********
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14504.ts
#EXTINF:-1,SKY UK MTV BASE*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14388.ts
#EXTINF:-1,SKY UK MTV HITS*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14387.ts
#EXTINF:-1,SKY UK VH1 CLASSIC*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14386.ts
#EXTINF:-1,********* KIDS UK *********
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14503.ts
#EXTINF:-1,SKY UK DISNEY JR*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14449.ts
#EXTINF:-1,SKY UK DISNEY JUNIOR*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14447.ts
#EXTINF:-1,SKY UK DISNEY CHANEL
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/4747.ts
#EXTINF:-1,SKY UK DISNEY XD*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14448.ts
#EXTINF:-1,SKY UK BOOMERANG*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14451.ts
#EXTINF:-1,SKY UK CARTOON NETWORK*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14450.ts
#EXTINF:-1,SKY UK NICK JR*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14446.ts
#EXTINF:-1,SKY UK NICKTOONS*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14445.ts
#EXTINF:-1,********* NEWS UK *********
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14502.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY NEWS*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14389.ts
#EXTINF:-1,SKY UK SKY NEWS
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/2262.ts
#EXTINF:-1,SKY UK BBC NEWS*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14390.ts
#EXTINF:-1,SKY UK CNN INTERNATIONAL*
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/14384.ts
#EXTINF:-1,-----▼|TR| CHAINES TURC |TR|▼-----
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/3543.ts
#EXTINF:-1,TURKEY |TRT 1 FHD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12509.ts
#EXTINF:-1,TURKEY TRT 1 HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12165.ts
#EXTINF:-1,TURKEY TRT TURK
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12463.ts
#EXTINF:-1,TURKEY TRT WORLD FHD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12491.ts
#EXTINF:-1,TURKEY TRT WORLD HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12481.ts
#EXTINF:-1,TURKEY ATV HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12344.ts
#EXTINF:-1,TURKEY ATV AVRUPA
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12469.ts
#EXTINF:-1,TURKEY KANAL D FHD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12507.ts
#EXTINF:-1,TURKEY KANAL D HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12321.ts
#EXTINF:-1,TURKEY KANAL7 FHD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12499.ts
#EXTINF:-1,TURKEY KANAL 7 HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12322.ts
#EXTINF:-1,TURKEY EURO D
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12468.ts
#EXTINF:-1,TURKEY EUROSTAR
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12467.ts
#EXTINF:-1,TURKEY KANAL 7 AVRUPA
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12464.ts
#EXTINF:-1,TURKEY STAR TV HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12173.ts
#EXTINF:-1,TURKEY SHOW TV HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12177.ts
#EXTINF:-1,TURKEY SHOWMAX
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12461.ts
#EXTINF:-1,TURKEY SHOW TURK
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12466.ts
#EXTINF:-1,TURKEY TV8 HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12158.ts
#EXTINF:-1,TURKEY TV 8 FHD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12505.ts
#EXTINF:-1,TURKEY TV8.5
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12157.ts
#EXTINF:-1,TURKEY TEVE 2 HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12172.ts
#EXTINF:-1,TURKEY FOX TV HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12328.ts
#EXTINF:-1,TURKEY BEYAZ TV HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12342.ts
#EXTINF:-1,TURKEY NTV FHD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12489.ts
#EXTINF:-1,TURKEY NTV HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12182.ts
#EXTINF:-1,TURKEY POWER TURK
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12451.ts
#EXTINF:-1,TURKEY BEIN GURME
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12477.ts
#EXTINF:-1,TURKEY A2 FHD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12500.ts
#EXTINF:-1,TURKEY A2 HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12346.ts
#EXTINF:-1,TURKEY FLASH TV
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12329.ts
#EXTINF:-1,TURKEY KANAL A
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12513.ts
#EXTINF:-1,TURKEY KANAL B
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12460.ts
#EXTINF:-1,TURKEY KANAL 24
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12486.ts
#EXTINF:-1,TURKEY KANAL 26
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12512.ts
#EXTINF:-1,TURKEY KANAL TEK
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12511.ts
#EXTINF:-1,TURKEY KANAL68
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12510.ts
#EXTINF:-1,********** FILMLER**********
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12360.ts
#EXTINF:-1,TURKEY BEIN BOX OFFICE 1 HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12438.ts
#EXTINF:-1,TURKEY BEIN BOX OFFICE 2 HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12436.ts
#EXTINF:-1,TURKEY BEIN BOX OFFICE 3
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12435.ts
#EXTINF:-1,TURKEY BEIN BOX OFFICE 4
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12434.ts
#EXTINF:-1,TURKEY SINEMA TV 1
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12443.ts
#EXTINF:-1,TURKEY SINEMA TV 1001 HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12440.ts
#EXTINF:-1,TURKEY SINEMA TV AKSIYON
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12442.ts
#EXTINF:-1,TURKEY LOCA 1
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12422.ts
#EXTINF:-1,TURKEY LOCA 2
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12421.ts
#EXTINF:-1,TURKEY LOCA 3
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12420.ts
#EXTINF:-1,TURKEY BOSS ANIMASYON
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12401.ts
#EXTINF:-1,TURKEY BOSS ANIMASYON 2
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12400.ts
#EXTINF:-1,TURKEY BOSS CINEMA ACTION 2 HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12399.ts
#EXTINF:-1,TURKEY BOSS CINEMA ACTION HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12398.ts
#EXTINF:-1,TURKEY BOSS CINEMA GOLD HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12397.ts
#EXTINF:-1,TURKEY BOSS CINEMA PREMIERE HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12396.ts
#EXTINF:-1,TURKEY BOSS CINEMA TURK HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12395.ts
#EXTINF:-1,TURKEY SONY CHANNEL
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12455.ts
#EXTINF:-1,TURKEY CINESTAR VIZYON 1 HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12412.ts
#EXTINF:-1,********** SPOR **********
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12361.ts
#EXTINF:-1,TURKEY BEIN LIGTV 1 FHD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12359.ts
#EXTINF:-1,TURKEY BEIN LIGTV 1
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12355.ts
#EXTINF:-1,TURKEY BEIN LIGTV 2 FHD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12358.ts
#EXTINF:-1,TURKEY BEIN LIGTV 2
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12354.ts
#EXTINF:-1,TURKEY BEIN LIGTV 3 FHD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12357.ts
#EXTINF:-1,TURKEY BEIN LIGTV 3
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12353.ts
#EXTINF:-1,TURKEY BEIN LIGTV 4 FHD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12356.ts
#EXTINF:-1,TURKEY BEIN LIGTV 4
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12352.ts
#EXTINF:-1,TURKEY BEIN SPORT MAX 1 HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12351.ts
#EXTINF:-1,TURKEY BEIN SPORT MAX 2 HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12350.ts
#EXTINF:-1,TURKEY SMART SPOR HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12387.ts
#EXTINF:-1,TURKEY SMART SPOR 1 HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12389.ts
#EXTINF:-1,TURKEY SMART SPOR 2 HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12388.ts
#EXTINF:-1,TURKEY SPORTS TV
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12444.ts
#EXTINF:-1,TURKEY TIVIBU SPOR HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12382.ts
#EXTINF:-1,TURKEY TIVIBU SPOR 1 HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12386.ts
#EXTINF:-1,TURKEY TIVIBU SPOR 2 HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12385.ts
#EXTINF:-1,TURKEY TIVIBU SPOR 3 HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12384.ts
#EXTINF:-1,TURKEY TIVIBU SPOR 4 HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12383.ts
#EXTINF:-1,TURKEY TRT SPOR FHD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12495.ts
#EXTINF:-1,TURKEY TRT SPOR HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12161.ts
#EXTINF:-1,TURKEY NTV SPOR FHD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12496.ts
#EXTINF:-1,TURKEY NTV SPOR HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12181.ts
#EXTINF:-1,TURKEY FENERBAHCE TV
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12330.ts
#EXTINF:-1,TURKEY GALATASARAY TV
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12327.ts
#EXTINF:-1,TURKEY BJK TV
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12343.ts
#EXTINF:-1,TURKEY BURSASPOR TV
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12446.ts
#EXTINF:-1,TURKEY A SPOR FHD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12497.ts
#EXTINF:-1,TURKEY A SPOR HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12347.ts
#EXTINF:-1,TURKEY EUROSPORT 1 HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12448.ts
#EXTINF:-1,TURKEY EUROSPORT 2 HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12447.ts
#EXTINF:-1,TURKEY NBA TV
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12445.ts
#EXTINF:-1,******** BELGESELLER ********
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12362.ts
#EXTINF:-1,TURKEY NAT GEO PEOPLE HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12185.ts
#EXTINF:-1,TURKEY NAT GEO WILD HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12184.ts
#EXTINF:-1,TURKEY NAT GEOGRAPHIC HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12183.ts
#EXTINF:-1,TURKEY DISCOVERY HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12336.ts
#EXTINF:-1,TURKEY DISCOVERY SCIENCE HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12335.ts
#EXTINF:-1,TURKEY DISCOVERY SHOWCASE HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12334.ts
#EXTINF:-1,TURKEY HISTORY CHANNEL
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12323.ts
#EXTINF:-1,TURKEY ANIMAL PLANET HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12345.ts
#EXTINF:-1,TURKEY BEIN IZ
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12479.ts
#EXTINF:-1,TURKEY TRT BELGESEL FHD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12498.ts
#EXTINF:-1,TURKEY TRT BELGESEL HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12483.ts
#EXTINF:-1,TURKEY TRT DIYANET
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12459.ts
#EXTINF:-1,TURKEY DOST TV
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12457.ts
#EXTINF:-1,TURKEY PLANET TURK
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12456.ts
#EXTINF:-1,TURKEY HILAL TV
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12324.ts
#EXTINF:-1,********** MÜZIK **********
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12363.ts
#EXTINF:-1,TURKEY NR1 HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12450.ts
#EXTINF:-1,TURKEY KRAL TV
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12452.ts
#EXTINF:-1,TURKEY KRALPOP
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12453.ts
#EXTINF:-1,TURKEY DREAMTURK
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12454.ts
#EXTINF:-1,TURKEY DREAM TV
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12331.ts
#EXTINF:-1,TURKEY TRT MUZIK
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12162.ts
#EXTINF:-1,********** ÇOCUKLAR **********
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12364.ts
#EXTINF:-1,TURKEY TRT COCUK HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12164.ts
#EXTINF:-1,TURKEY DISNEY CHANNEL HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12333.ts
#EXTINF:-1,TURKEY DISNEY JUNIOR
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12475.ts
#EXTINF:-1,TURKEY CARTOON NETWORK
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12340.ts
#EXTINF:-1,TURKEY PLANET COCUK
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12179.ts
#EXTINF:-1,TURKEY MINIKA GO TV
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12319.ts
#EXTINF:-1,TURKEY MINIKA GO COCUK
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12473.ts
#EXTINF:-1,TURKEY BABY TV
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12474.ts
#EXTINF:-1,TURKEY NICK JR
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12472.ts
#EXTINF:-1,TURKEY NICKELODEON TURKIYE
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12471.ts
#EXTINF:-1,TURKEY SMART COCUK HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12174.ts
#EXTINF:-1,TURKEY KIDZ/ANIMEZ
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12470.ts
#EXTINF:-1,********** HABERLER **********
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12365.ts
#EXTINF:-1,TURKEY 24 TV HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12349.ts
#EXTINF:-1,TURKEY A HABER FHD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12493.ts
#EXTINF:-1,TURKEY A HABER HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12348.ts
#EXTINF:-1,TURKEY BLOOMBERG HT HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12341.ts
#EXTINF:-1,TURKEY CNN TURK HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12338.ts
#EXTINF:-1,TURKEY DAVINCI LEARNING HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12337.ts
#EXTINF:-1,TURKEY HABER TURK FHD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12492.ts
#EXTINF:-1,TURKEY HABERTURK HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12325.ts
#EXTINF:-1,TURKEY MEDINE TV
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12320.ts
#EXTINF:-1,TURKEY SEMERKAND TV
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12178.ts
#EXTINF:-1,TURKEY TRT HABER
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12171.ts
#EXTINF:-1,TURKEY TRT HABER FHD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12490.ts
#EXTINF:-1,TURKEY TRT HABER HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12163.ts
#EXTINF:-1,TURKEY A NEWS HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12488.ts
#EXTINF:-1,TURKEY EURONEWS TURKCE
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12487.ts
#EXTINF:-1,TURKEY TRT EU
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12462.ts
#EXTINF:-1,TURKEY HALK TV
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12484.ts
#EXTINF:-1,TURKEY TV5
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12159.ts
#EXTINF:-1,TURKEY TVNET HD
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12156.ts
#EXTINF:-1,TURKEY YABAN TV
http://pure-ott.com:8000/live/larjj05/eIRGLGZc0U/12153.ts
Next Post Previous Post